Komplet guide til boligstøtte

Sidst opdateret: 8. februar 2023
Boligstøtte
Hvad er boligstøtte?
Boligstøtte er et månedligt beløb, du kan modtage fra det offentlige som tilskud til dine huslejeomkostninger, og fungerer dermed som en hjælp til personer med begrænsede økonomiske midler.

Har du brug for et tilskud til din husleje, kan du søge om at få udbetalt boligstøtte. Boligstøtte fungerer som et offentligt bidrag til dine huslejeomkostninger, og ifølge Danmarks Statistik modtog knap 600.000 husstande i Danmark boligstøtte i 2021.

Men hvem kan modtage boligstøtte, og hvordan beregnes beløbet egentlig?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et månedligt beløb, du kan modtage fra det offentlige som tilskud til dine huslejeomkostninger. Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse.

Beløbet fungerer som en hjælp til personer, der ikke har så mange økonomiske midler, og af den grund udbetales det ofte til studerende og pensionister.

Boligstøtten beregnes månedligt ud fra en række faktorer såsom boligens størrelse, huslejens størrelse samt husstandens indkomst.

Hvem kan få boligstøtte?

Boligstøtte udbetales som udgangspunkt kun til lejere af en helårsbolig med eget køkken. Har du en ejer- eller andelsbolig, eller ejer du et kolonihavehus, sommerhus eller fritidsbolig, kan du derfor ikke modtage støtte.

Du kan dog søge om boligstøtte, hvis du bor til leje i et forældrekøb, så længe du ikke selv ejer boligen.

Hvordan kan jeg få boligstøtte?

Ønsker du at få udbetalt boligstøtte, og opfylder du kravene hertil, skal du søge gennem borger.dk, hvor du skal oplyse om en række oplysninger relateret til bopælen og din økonomiske situation.

Ud fra disse oplysninger besluttes det, hvor meget du kan få udbetalt.

Beløbet vil blive udbetalt d. 1. i måneden efter, at du har udfyldt og indgivet din ansøgning.

Beregn boligstøtte 2023

Din boligstøtte beregnes på baggrund af en række beløb og grænseværdier, som reguleres én gang årligt d. 1. januar.

I grænseværdierne bliver der blandt andet lagt vægt på størrelsen af din formue, hvor meget du betaler i leje, hvor meget du tjener, og om du har hjemmeboende børn under 18 år.

Når beløbet beregnes, er der en øvre grænse for, hvor meget husleje, du kan modtage støtte på baggrund af. I 2023 ligger den øvre grænse på 84.500 kr. om året, svarende til en månedlig husleje på 7.041 kr.

Har du ingen hjemmeboende børn under 18 år, kan beløbet maksimalt udgøre 15 % af din månedlige husleje, hvilket svarer til 1.056 kr. om måneden.

Har du 1-3 hjemmeboende børn under 18 år, kan du modtage op til 3.716 kr. om måneden, mens du kan modtage op til 4.645 kr. hver måned, hvis du har 4 eller flere hjemmeboende børn under 18 år.

Minimumsbeløb for udbetaling af boligstøtte

Hvert år fastsættes et minimumsbeløb for, hvor stor boligstøtten skal være, inden den bliver udbetalt.

Jf. 2023-satsen skal din boligsikring være over 3.876 kr. pr. år, svarende til 323 kr. om måneden, inden den udbetales.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Størrelsen på den boligstøtte du kan modtage, beregnes ud fra en række faktorer, såsom:

  • Størrelsen på din bolig
  • Størrelsen på din husleje
  • Antal børn og voksne som bor i boligen
  • Husstandens samlede indkomst og formue
  • Om du er almindelig lejer, folkepensionist eller førtidspensionist

Derudover kan forskellige boligforhold have indflydelse på, om du kan modtage støtte til din husleje, såsom hvis du bor til leje hos en samlever eller dine forældre, hvor du indgår i husholdningen.

Det kan også påvirke din boligstøtte, hvis du fremlejer hele eller dele af din bolig.

Størrelsen på din bolig

Hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af størrelsen af din bolig. Du kan dermed kun få støtte op til et vist antal kvadratmeter.

Bor du alene i din bolig, beregnes din støtte ud fra boligens første 65 kvadratmeter. Bor du alene i en bolig på 75 kvadratmeter, vil du dermed kun få et beløb udbetalt for boligens 65 kvadratmeter.

Bor I flere sammen, vil der udover de 65 kvadratmeter blive medregnet boligstøtte for 20 kvadratmeter per person.

Bor I eksempelvis tre personer i en bolig på 120 kvadratmeter, foregår beregningen på baggrund af 105 kvadratmeter.

Størrelsen på din husleje

Hvor meget, du betaler i husleje, har indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt. Her skal du være opmærksom på, at der kun tages udgangspunkt i din husleje, og ikke øvrige omkostninger forbundet med boligen såsom el, varme og antennebidrag.

For at du kan modtage støtte til din husleje, skal din husleje være lavere end det maksimale beløb for støtteberettiget husleje.

Er din husleje højere end 84.500 kr. årligt, svarende til 7.041 kr. om måneden, kan du som udgangspunkt ikke modtage boligstøtte i 2023. Der kan dog være undtagelser, såsom hvis du har hjemmeboende børn under 18 år.

Antal børn og voksne i boligen

Beløbets størrelse beregnes også ud fra, hvor mange børn og voksne der bor i boligen. Bor der flere børn i boligen, har du mulighed for et større beløb. Det skyldes blandt andet, at indkomstgrænsen stiger fra 2. barn indtil husstandens 4. barn.

Som følge af en lovændring fra 2019 tæller barnets indkomst ikke længere med i beregningen, således at hverken barnets indkomst eller formue påvirker, hvor meget du kan få udbetalt.

Husstandens samlede indkomst og formue

Hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af størrelsen på husstanden samlede indkomst og formue – med undtagelse af eventuelle børns indtægt og formue.

Udbetaling Danmark tager udgangspunkt i oplysninger om personlig indkomst, aktieindkomst og positiv kapitalindkomst, samt formue over minimumsgrænsen fra alle personer over 18 år i husstanden.

Sker der ændringer i husstandens indkomst fra måned til måned, vil det ligeledes variere, hvor meget du kan få udbetalt. Får du eksempelvis penge tilbage i skat, vil støtten blive reguleret ud fra indkomstændringen.

Boligstøtte som pensionist

Er du pensionist, kan du med fordel søge om støtte til din husleje, da det kan give dig mere luft i økonomien.

Som pensionist gælder de samme krav om, at der skal være tale om et helårslejemål. Der er dog forskel på, hvor meget du maksimalt kan få udbetalt afhængig af, om du er folkepensionist eller førtidspensionist, samt om du er blevet tilkendt førtidspension før eller efter 2003.

Som pensionist har du desuden mulighed for at få støtte til din husleje, selvom du ejer hele eller en del af din bolig, eller hvis du bor sammen med ejeren af boligen. I det tilfælde vil du modtage støtten som et lån, der skal betales tilbage, hvis du sælger din bolig eller flytter.

Boligstøtte som folkepensionist

Antal børn i boligenMaksimal støtte pr. måned
0-3 børn4.409 kr. pr. måned
4 eller flere børn5.511 kr. pr. måned

Boligstøtte som førtidspensionist nye regler

Antal børn i boligenMaksimal støtte pr. måned
0-3 børn3.716 kr. pr. måned
4 eller flere børn4.645 kr. pr. måned

Boligstøtte som førtidspensionist gamle regler

Antal børn i boligenMaksimal støtte pr. måned
0-3 børn4.409 kr. pr. måned
4 eller flere børn5.511 kr. pr. måned

Får du boligstøtte efter de gamle regler, kaldes det boligydelse. Boligydelsen tilfalder folkepensionister og førtidspensionister, som modtager boligstøtte efter den gamle ordning fra før 2003.

Er du gået på pension, vil du måske opleve, at budgettet er lidt mere stramt end hvad du har været vant til. Har du brug for et større beløb til planlagte eller pludseligt opståede udgifter, kan du derfor gøre brug af et lån til pensionister.

Du bør også være opmærksom på, at du sommetider kan få et indskudslån af din kommune. Det kan fungere som en hjælp til at betale indskud, hvis du skal flytte i et lejemål såsom en almen bolig.

Boligstøtte som studerende

Er du studerende, kan det være en stor fordel at søge om boligstøtte, hvis du bor i en lejebolig. På den måde kan du nemlig få mere luft i din økonomi, hvilket kan øge dit rådighedsbeløb, når du er på SU.

Om du kan modtage støtte til din husleje, og hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af dine konkrete boligforhold. Det kan eksempelvis påvirke din beregningen, hvis du:

  • Fremlejer et værelse i din lejebolig: Lejer du et værelse ud, kan du stadig modtage støtte. Arealet for det udlejede værelse vil dog ikke længere indgå i beregningen, og du vil derfor få udbetalt mindre.
  • Skal på udveksling og fremlejer din bolig: Skal du på udveksling, kan du kun fortsætte med at få støtte under forudsætning af, at du ikke fremlejer din bolig, mens du er væk, at du fortsætter med at betale husleje, og at du flytter tilbage i boligen inden for en periode på seks måneder.
  • Bor til leje hos en anden person: Bor du til leje hos en person, hvor du indgår i husholdningen, vil du som udgangspunkt ikke modtage støtte til din husleje. Det kan eksempelvis være, hvis du bor til leje hos din kæreste eller dine forældre.

Det kan være dyrt at flytte i egen bolig som studerende, da der foruden depositum, indskud og forudbetalt leje ofte vil være udgifter til møbler og køkkenudstyr. Du kan med fordel gøre brug af et budget til at holde styr på din økonomi som studerende.

Opsummeret: De vigtigste pointer om din boligstøtte

Ønsker du et supplerende bidrag til din husleje, kan du som udgangspunkt søge om boligstøtte, hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken.

Hvor meget du kan modtage, beregnes ud fra en række faktorer såsom størrelsen på din bolig, din husleje, din indkomst og formue, samt hvor mange børn og voksne der bor i boligen.

Ønsker du at søge om boligstøtte, skal du gøre det gennem borger.dk. Her kan du også oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, som påvirker din udbetaling.

Hvem kan få boligstøtte?
Du kan som udgangspunkt få boligstøtte, såfremt du lejer en bolig med eget køkken, og at du bor fast i boligen.
Hvordan søger jeg om boligstøtte?
Ønsker du at få udbetalt boligstøtte, og opfylder du kravene hertil, skal du søge gennem borger.dk
Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?
Der en øvre grænse for, hvor meget husleje, du kan modtage boligstøtte på baggrund af. Grænsebeløbet justeres årligt. I 2023 ligger den øvre grænse på 84.500 kr. om året, svarende til en månedlig husleje på 7.041 kr.
Del på: