Få styr på dine skattekort: Frikort, hovedkort og bikort

Sidst opdateret: 1. marts 2023
skattekort
Hvad er skattekort?
Skattekort er en fælles betegnelse, som dækker over frikort, hovedkort og bikort. Hvilket skattekort, du skal anvende, afhænger af, hvor meget du tjener og om du har én eller flere udbetalere.

Frikort, hovedkort og bikort er skattekort, som anvendes i forbindelse med din skattebetaling afhængig af, hvad du tjener.

Tjener du mindre end dit personfradrag, skal du benytte dit frikort. Tjener du mere end dit personfradrag, skal du i stedet anvende hovedkort og bikort.

Det er vigtigt, at du anvender de rette skattekort, da du ellers kan risikere at betale for lidt eller for meget i skat.

Men hvor mange penge må du tjene skattefrit? Hvornår skal du gøre brug af bikort, og hvordan ændrer du dit skattekort?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er skattekort?

Skattekort er en fælles betegnelse, som dækker over frikort, hovedkort og bikort. Tjener du mere end dit personfradrag, som er beløbet til frikort, skal du bruge dit hovedkort.

Har du kun én arbejdsgiver, kan du nøjes med at anvende dit hovedkort. Har du derimod flere udbetalere, skal du anvende hovedkortet hos den udbetaler, hvor du har den største indtægt og bikortet ved de resterende udbetalere.

Dit skattekort udstedes af Skat og indeholder oplysninger om din skattebetaling såsom trækprocent og størrelsen på dit personfradrag. Skattekortet er derfor individuelt og afhænger blandt andet af, hvor du har bopælskommune, og hvor meget du forventer at tjene i løbet af året.

For at blive klogere på, hvordan du bedst anvender dit skattekort, bør du først og fremmest sætte dig ind i personfradrag, og hvad det betyder for din skattebetaling.

Hvad er personfradrag?

Personfradrag er et personligt skattefradrag, som fratrækkes din skattebetaling hver måned. Størrelsen på personfradraget fastsættes årligt af Skattestyrelsen.

Andre skattefradrag kan påvirke størrelsen på dit personfradrag. Anvender du eksempelvis dit kørselsfradrag, trækkes det fra din personlige indkomst, inden du betaler skat af beløbet, og på den måde bliver dit personfradrag større.

Dit personfradrag er et bundfradrag, hvilket betyder, at det trækkes fra din indkomst, inden du betaler skat af beløbet. Dermed fritages du fra at betale skat af en del af din indtægt. I 2023 er personfradraget 48.000 kr. for personer over 18 år.

I modsætning til beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, kan du gøre brug af dit personfradrag, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn.

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag og er en skat, du skal betale, når du modtager en indkomst, som er AM-bidragspligtig.

AM-bidragspligtig indkomst dækker blandt andet over almindelig lønindkomst, honorarer og feriepenge. Indkomst, som ikke er AM-bidragspligtig, er eksempelvis sociale ydelser som SU, pension, kontanthjælp og dagpenge.

AM-bidraget ligger på 8 %.

Hvad er et frikort?

Overstiger din årlige indtægt ikke dit personfradrag, er du fritaget fra at betale skat. I det tilfælde bruger du dit frikort, som markerer det beløb, du må tjene, inden du skal betale skat af din indtægt. Du kan finde dit frikort på din forskudsopgørelse.

Et frikort anvendes typisk af personer, som har en relativ lille indtægt eksempelvis i form af et fritidsjob. Tjener du mere end det beløb, du må tjene for at anvende dit frikort, anvender du i stedet dit hovedkort.

Modtager du en AM-bidragspligtig indtægt, skal du desuden betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 %, uanset om du anvender dit frikort eller dit hovedkort.

Beløb for frikort 2023

For at du kan anvende dit frikort, skal du have en indkomst, som er mindre end størrelsen på dit personfradrag. Størrelsen på dit personfradrag afhænger af, om du er under eller over 18 år.

Personfradrag 2023
Frikort under 18 år38.400 kr.
Frikort over 18 årOp til 48.000 kr.

Jeg har tjent for meget

Anvender du dit frikort, og har du mod forventning tjent for meget, vil der automatisk blive trukket skat af det beløb, som overstiger personfradraget. I så fald vil din skattebetaling tage udgangspunkt i den trækprocent, som fremgår af din forskudsopgørelse.

Hvad er forskellen på hovedkort og bikort?

Ved du på forhånd, at du tjener mere end beløbet til frikort, skal du i stedet anvende dit hovedkort. Om du kun skal anvende hovedkort eller både hovedkort og bikort, afhænger af, om du har flere indtægtskilder.

  • Én indtægtskilde: Har du kun én indtægtskilde, som overstiger beløbet til frikort, kan du nøjes med at anvende dit hovedkort.
  • Flere indtægtskilder: Har du en indtægt ved flere udbetalere, eksempelvis SU og fritidsjob eller flere deltidsjob, skal du gøre brug af både dit hovedkort og dit bikort.

På dit hovedkort vil du finde informationer om din trækprocent og dit personfradrag, som er det beløb, du er fritaget fra at betale skat af. Når din arbejdsgiver har udfyldt dit hovedkort, trækkes der derfor kun skat af beløbet højere end dit personfradrag.

Du kan kun anvende dit personfradrag på dit hovedkort, da bikortet udelukkende indeholder din trækprocent.

Du må desuden kun anvende dit hovedkort hos én udbetaler. Anvendes dit hovedkort af flere arbejdsgivere, vil du anvende dit personfradrag flere steder og dermed betale for lidt i skat. Du vil på den måde ende med en restskat i din årsopgørelse. Af den grund kan det bedst betale sig at anvende dit hovedkort ved den arbejdsgiver, hvor du har den største indtjening.

Selvom du kun kan anvende dit hovedkort hos én udbetaler, er der ingen øvre grænse for antallet af udbetalere, som må anvende dit bikort.

Skal jeg bruge frikort, hovedkort eller bikort?

Når du skal finde ud af, hvilket skattekort du skal bruge, skal du se på:

  1. Størrelsen af din indtægt.
  2. Antallet af dine udbetalere.

Har du eksempelvis et job samtidig med, at du modtager SU, bør du anvende dit hovedkort ved den udbetaler, hvor du tjener mest. Her skelnes typisk mellem A-indkomst, som hører til hovedkortet, og B-indkomst, som dækker over alle de indtægter, du angiver på dit bikort.

Hvad er trækprocent?

Din trækprocent viser, hvor stor en del af din løn du skal betale i skat og beregnes ud fra din forskudsopgørelse, indkomst, fradrag og bopælskommune.

For de fleste personer vil trækprocenten ligge omkring 37 %, medmindre du betaler enten top- eller bundskat. Har du en meget høj indtægt, kan din trækprocent nemlig være højere, mens din trækprocent vil være 0 %, hvis du ikke tjener mere end dit personfradrag.

Få styr på dit skattekort for 2023

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om du bruger dine skattekort korrekt, da du ellers kan risikere at betale for meget eller for lidt i skat. Betaler du for meget i skat, får du penge tilbage i skat. Betaler du derimod for lidt i skat i løbet af året, kan du ende med et skattesmæk.

Vil du sikre dig, at din skat er indberettet korrekt, kan du med fordel dykke ned i din forskudsopgørelse.

Du bør især være opmærksom, hvis der sker ændringer i din økonomi, som kan have indflydelse på dine fradrag og skattebetaling:

  • Der er sket ændringer i din indkomst.
  • Du har fået kortere eller længere på arbejde.
  • Du har skiftet job eller er startet på en uddannelse.
  • Du har flyttet bopælskommune eller købt fast ejendom.
  • Du har optaget et lån og betaler i den forbindelse renteudgifter.

Hvor kan jeg finde mit skattekort?

I dag er skattekort digitale og kan findes ved at søge i dine indkomstoplysninger i TastSelv på borger.dk. Du kan også kigge i din årsopgørelse, hvor dine anvendte skattekort ligeledes vil fremgå. Når din arbejdsgiver skal indberette lønoplysninger, foregår det gennem Skat.

Er du fyldt 15 år og tilmeldt Folkeregistret, vil et skattekort automatisk blive oprettet til dig. Er du derimod under 15 år, skal du selv oprette dit frikort gennem Skats hjemmeside.

Hvordan kan jeg ændre mit skattekort?

Du kan ikke selv ændre, hvilket skattekort dine udbetalere skal bruge. Du skal derfor oplyse din udbetaler om, hvilket skattekort de skal bruge og bede dem hente det rette skattekort hos Skat.

Har din arbejdsgiver anvendt det forkerte skattekort, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på, hvilket skattekort der skal anvendes fremadrettet.

Herefter kan din arbejdsgiver regulere din lønudbetaling, så det stemmer med det nye skattekort. Har du betalt for meget i skat, vil beløbet blive udbetalt, når året er omme.

Opsummeret: De vigtigste pointer om dine skattekort

Når din skat indberettes, er det vigtigt, at du anvender de rette skattekort, så du ikke betaler hverken for lidt eller for meget i skat.

Er din indkomst er mindre end beløbet for personfradrag, skal du anvende dit frikort. Overstiger din indkomst personfradraget, skal du anvende hovedkort og bikort afhængig af, om du har én eller flere udbetalere. Har du flere arbejdsgivere, bør du anvende dit hovedkort ved den arbejdsgiver eller udbetaler, hvor du tjener mest og dit bikort til øvrig indtægt.

Du kan finde dit skattekort på din årsopgørelse eller i dine indkomstoplysninger i TastSelv på borger.dk. Vil du ændre, hvilket skattekort du bruger, skal du kontakte din arbejdsgiver eller udbetaler.

Mangler du svar på konkrete skattespørgsmål, bør du tage kontakt til Skat, som kan vejlede dig med udgangspunkt i dine personlige skatteoplysninger.

Hvordan får jeg et skattekort?
Når du er tilmeldt Folkeregistret og er over 15 år, får du automatisk tilsendt et skattekort. Din arbejdsgiver kan hente dit skattekort digitalt hos Skattestyrelsen.
Hvilket skattekort skal jeg bruge?
Overstiger din indkomst personfradraget, skal du anvende hovedkort og bikort afhængig af, om du har én eller flere udbetalere. Har du flere arbejdsgivere, bør du anvende dit hovedkort ved den arbejdsgiver eller udbetaler, hvor du tjener mest og dit bikort til øvrig indtægt. Er din indkomst er mindre end beløbet for personfradrag, skal du anvende dit frikort.
Hvor meget må jeg tjene på mit hovedkort?
Du må kun bruge dit hovedkort ved én arbejdsgiver. Det skyldes, at personfradraget følger dit hovedkort. Tjener du mere end beløbet for personfradrag, bliver du beskattet af beløbet, som overstiger fradraget.
Del på: