Beregn dit børnebidrag i 2023

Sidst opdateret: 9. februar 2023
børnebidrag
Hvad er børnebidrag?
Børnebidrag er et månedligt bidrag, som er pålagt den forælder, som ikke primært bor med barnet. Bor du sammen med dit barn, men ikke sammen med barnets anden forælder, kan du dermed modtage børnebidrag.

Bor du sammen med dit barn, men ikke barnets anden forælder? Så kan du være berettiget til børnebidrag. Men kender du til børnebidragets regler, satser, supplerende bidrag og skattefradrag?

I denne artikel guider vi dig igennem følgende:

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et månedligt bidrag, du som forælder kan modtage, hvis du bor sammen med dit barn, men ikke sammen med barnets anden forælder.

Betaling af bidraget er pålagt den forælder, som ikke primært bor sammen med barnet. Det skyldes, at man som forælder har forsørgerpligt – også selvom man ikke har fælles forældremyndighed eller bor sammen med sit barn. Derfor betaler man typisk ikke bidrag, så længe barnet bor lige meget ved begge forældre.

Børnebidraget er tænkt som en økonomisk støtte til den forælder, der står med den største udgift ved at have barnet boende, og bidraget fungerer dermed som en supplerende indtægt i den modtagende forælders budget.

Børnebidragsaftale

Har I et fælles barn uden at bo sammen, skal I som udgangspunkt selv indgå en indbyrdes aftale om betaling af børnebidrag. Her er der mulighed for at aftale bidragets størrelse, så det passer med jeres privatøkonomi. I bør også aftale, hvornår betalingen skal falde. I den forbindelse kan I med fordel bruge et budgetskema til at danne et overblik over, hvordan bidraget påvirker jeres budget.

Skal I indgå en privat aftale om bidrag, anbefales det kraftigt at udarbejde en skriftlig aftale, så der ikke er tvivl om, hvad der skal betales, og hvornår betalingen skal falde. Opstår der senere tvivl eller uenigheder, har I aftalen at tage udgangspunkt i.

Kan I ikke blive enige om en børnebidragsaftale, kan I søge om, at Familieretshuset træffer en afgørelse om, hvorvidt der skal betales bidrag samt udregne størrelsen på bidraget. Er det Familieretshuset, som træffer beslutningen, tages der udgangspunkt i en fast sats for bidraget, som typisk følger årets normalbidrag.

Når Familieretshuset har truffet en afgørelse, vil I få tilsendt en bidragsafgørelse, som indeholder bidragsbeløbet samt en dato for, hvornår betalingen skal falde, hvilket typisk fastsættes til d. 1. i hver måned.

Sats for børnebidrag i 2021, 2022 og 2023

Er det Familieretshuset, som udregner bidraget, vil bidragets størrelse tage udgangspunkt i et normalbidrag, som består af et fast grundbeløb og tillægsbeløb. Satserne for børnebidrag reguleres årligt, så de følger de øvrige prisstigninger i samfundet.

Månedlig børnebidrag sats 2021, 2022 og 2023

Børnebidrag 2021Børnebidrag 2022Børnebidrag 2023
Grundbeløb1.278 kr. pr. måned1.293 kr. pr. måned1.328 kr. pr. måned
Tillægsbeløb165 kr. pr. måned167 kr. pr. måned172 kr. pr. måned
Samlet normalbidrag1.443 kr. pr. måned1.460 kr. pr. måned1.500 kr. pr. måned

Kan jeg få forhøjet børnebidrag?

Børnebidraget kan forhøjes gennem et såkaldt procenttillæg, hvis den betalende parts indkomst overstiger de for året satte indkomstbeløb. I så fald vil normalbidraget lægges sammen med enten 100 pct, 200 pct, eller 300 pct. af normalbidraget afhængig af, hvor mange børn og hvor høj en indkomst, der er tale om.

Har du eksempelvis ét barn og en indkomst på over 560.000 kr. årligt, vil det samlede normalbidrag for 2023 lægges sammen med 100 pct. af normalbidraget.

Vejledende indkomstbeløb 2023:

Normalbidrag +Ét barnTo børnTre børnFire børnFem børn
100 pct. af normalbidragetca. 560.000 kr.ca. 620.000 kr.ca. 700.000 kr.ca. 810.000 kr.ca. 960.000 kr.
200 pct. af normalbidragetca. 800.000 kr.ca. 900.000 kr.ca. 1,1 mio. kr.ca. 1,2 mio. kr.ca. 1,3 mio. kr.
300 pct. af normalbidragetca. 1,4 mio. kr.ca. 1,7 mio. kr.ca. 2,0 mio. kr.ca. 2,2 mio. kr.ca. 2,4 mio. kr.

Supplerende bidrag

I tillæg til børnebidraget, kan du søge om enkeltstående bidrag til en række situationer som fødselsbidrag, dåbsbidrag og konfirmationsbidrag. Uanset hvilket bidrag du søger, gælder der som udgangspunkt de samme regler om, at du ikke bor sammen med den anden forælder, når bidraget søges.

De supplerende bidrag omfatter:

 • Fødselsbidrag: Fødselsbidrag kan gives til moren i forbindelse med omkostninger ved fødslen og kun, hvis I som forældre ikke bor sammen ved barnets fødsel. Fødselsbidrag er et enkeltstående bidrag, som i 2023 er fastsat til 913 kr.
 • Navngivning- eller dåbsbidrag: Bidrag til navngivning eller dåb kan gives i forbindelse med omkostningerne ved dåb eller navngivning af barnet. Bidraget er i 2023 fastsat til 1.328 kr.
 • Konfirmationsbidrag: Konfirmationsbidrag kan gives i forbindelse med omkostninger ved konfirmation – også selvom barnet vælger ikke at blive konfirmeret. Konfirmationsbidraget er et enkeltstående bidrag, som i 2023 er fastsat til 3.984 kr.

Foruden de ovenstående bidrag kan moren søge barselsbidrag omkring barnets fødsel. Typisk vil bidraget blive udbetalt i tre måneder – to måneder inden og én måned efter fødslen. Bidragssatsen for 2023 er fastsat til 1.589 kr. pr. måned.

Ligesom ved børnebidrag anbefales det at lave en skriftlig aftale, hvis I ønsker at gøre brug af et supplerende bidrag. Kan I ikke blive enige om en aftale, eller om hvorvidt bidraget skal betales, kan det blive afgjort af Familieretshuset.

Ændringer i situation eller bidragssats

Sker der ændringer i din situation, kan du søge om at få ændret bidraget hos Familieretshuset – uanset om størrelsen på det nuværende bidrag er aftalt privat eller fastsat af Familieretshuset.

Der kan være mange årsager til ændringer i bidraget. Ofte er der tale om, at bidraget nedsættes, forhøjes eller bortfalder.

Både betaler og modtager af børnebidrag kan søge om at få ændret bidraget, typisk på baggrund af ændringer i privatøkonomi eller ændringer i antallet af børn den betalende forælder har forsørgerpligt over for.

Står Udbetaling Danmark for opkrævning og udbetaling af dit bidrag, har du desuden pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i din situation, som har betydning for din ydelse. Modtager du for meget i bidrag, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage.

Ændringer, du skal oplyse til Udbetaling Danmark, er:

 • Dit bidrag nedsættes, forhøjes eller bortfalder.
 • Du genoptager samlivet med den betalende forælder.
 • Du flytter selv til udlandet, eller også skal barnet opholde sig i udlandet i en periode.
 • Betalingsaftalen ændres, og du modtager børnebidraget direkte fra den betalende forælder.
 • Barnet bor ikke længere hos dig, bliver anbragt eller forsørges af det offentlige på anden vis.

Søger du om at få ændret børnebidraget, og har du tidligere fået behandlet en sag om børnebidrag hos Familieretshuset, vil du i de fleste tilfælde blive pålagt et gebyr, som i 2023 er fastsat til 2.800 kr.

Kan jeg få fradrag for børnebidrag?

Betaler du børnebidrag, kan du få skattefradrag for dit bidrag. Du kan få fradrag for grundbeløbet af bidraget, hvis du betaler normalbidrag, hvilket betyder, at du i 2023 kan få fradrag for 1.328 kr. om måneden, mens du i 2022 kunne få fradrag for 1.293 kr. om måneden. Du får dermed ikke fradrag for tillægsbeløbet på 172 kr. pr. måned i 2023 og 167 pr. måned i 2022.

Betaler du et forhøjet bidrag, har du normalt også mulighed for at trække procenttillægget fra, ligesom du kan få fradrag for supplerende bidrag som konfirmationsbidrag og dåbsbidrag.

Har du selv aftalt bidragets størrelse med dit barns anden forælder udenom Familieretshuset, er du stadig berettiget til fradrag for dit bidrag. Du skal dog have en skriftlig aftale, hvis du ønsker at gøre brug af dit fradrag.

Du får automatisk fradrag for bidraget, hvis du betaler gennem Udbetaling Danmark. Vælger du at betale uden om Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse dit bidrag på din årsopgørelse i rubrik 56.

Børnebidraget betales ikke

Bliver børnebidraget ikke betalt til tiden, kan det skyldes tvivl eller uenigheder om udbetalingen. Det er derfor en god idé at have udarbejdet en skriftlig børnebidragsaftale – enten privat eller gennem Familieretshuset.

Har du enten ikke modtaget bidraget, eller er du ikke i stand, eller villig til, at betale bidraget, har du nogle forskellige muligheder.

Jeg har ikke modtaget børnebidrag

Har du ikke modtaget bidrag og, uden held, forsøgt at opkræve bidraget fra den betalende forælder, kan du søge om, at Udbetaling Danmark udbetaler beløbet på forskud. Udbetaling Danmark vil herefter opkræve beløbet hos den betalende forælder.

Har I ikke lavet en skriftlig aftale om bidraget, kan du ikke søge om at få udbetalt bidraget på forskud. Her skal du i stedet søge om at få Udbetaling Danmark til at opkræve bidraget fra den betalende part.

Jeg kan ikke betale børnebidrag

Kommer du bagud med betaling af bidrag, kan den anden forælder vælge at lade Udbetaling Danmark sørge for inddrivelsen af beløbet.

Fortsætter du med ikke at betale bidraget, kan Udbetaling Danmark sende sagen videre til SKAT, som har en række forskellige tilgange til at inddrive det skyldige beløb såsom ved udpantning, lønindeholdelse eller ved at modregne børnebidraget i din eventuelle overskydende skat.

Det er derfor en god idé at få styr på din gæld til børnebidrag, da det er en gældspost, du kun i ganske særlige tilfælde kan undgå at betale. Er du beviseligt ikke i stand til at betale din gæld til børnebidrag, kan du anmode SKAT om at eftergive din gæld.

Det er dog langt fra sikkert, at du får godkendt din anmodning, idet det afhænger af en konkret vurdering af din privatøkonomiske situation.

Forskellen på børnebidrag og børnepenge

Børnepenge kaldes også børne- og ungeydelse og er en offentlig ydelse, alle forældre til børn og unge får udbetalt skattefrit fire gange årligt.

Børnebidrag er derfor ikke det samme som børneydelse, idet børneydelsen udbetales til alle børnefamilier, herunder også samboende. Ydelsen er tænkt som en hjælp til at dække nogle af de udgifter, der er forbundet med at have børn.

Du får automatisk udbetalt børneydelse, hvis:

 • Dit barn er under 18 år og opholder sig i Danmark.
 • Dit barn ikke i forvejen er forsørget af det offentlige.
 • Du er bosat i Danmark, er fuldt skattepligtig og har boet eller arbejdet i Danmark mindst seks ud af de sidste 10 år.

Beløbets størrelse afhænger af barnets alder, din indkomst og hvordan beløbet fordeles mellem dig og barnets anden forælder. Grænsen, for hvor meget du må tjene, inden børneydelsen bliver nedsat, reguleres årligt.

I 2023 er indkomstgrænsen sat til 852.600 kr., hvilket betyder, at ydelsen nedsættes, hvis din eller din ægtefælles topskattegrundlag overstiger 852.600 kr.

Nye regler for børnepenge 2022

I 2022 er der trådt nye regler i kraft for børneydelsen. Her vil begge forældre som deler fællesmyndighed over barnet som udgangspunkt hver få udbetalt en halvdel af beløbet, fremfor at den ene forældre modtager det fulde beløb. Om reglerne gælder for jer, afhænger imidlertid af, om I bor sammen og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden.

Bor I sammen, får I automatisk udbetalt halvdelen af beløbet hver. Har den ene forældre fuld forældremyndighed, vil denne forælder også få udbetalt den fulde ydelse.

Er I flyttet fra hinanden inden d. 19. oktober 2021, bliver børne- og ungeydelsen fortsat udbetalt til den ene forælder. Er I flyttet fra hinanden d. 19 oktober 2021 eller efter denne dato, vil I automatisk få udbetalt halvdelen af beløbet hver.

Børnepenge 2023

Barnets alderHele beløbetHalvdelen af beløbet
0 – 2 år4.746 kr. pr. kvartal2.373 kr. pr. kvartal
3 – 6 år3.756 kr. pr. kvartal1.878 kr. pr. kvartal
7 – 14 år2.955 kr. pr. kvartal1.478 kr. pr. kvartal
15 – 17 år985 kr. pr. måned493 kr. pr. kvartal

Børnepenge 2022

Barnets alder til børneydelseHele beløbetHalvdelen af beløbet
0-2 år4.653 kr. pr. kvartal2.327 kr. pr. kvartal
3-6 år3.681 kr. pr. kvartal1.841 kr. pr. kvartal
7-14 år2.898 kr. pr. kvartal1.449 kr. pr. kvartal
Barnets alder til ungeydelse
15-17 år966 kr. pr. måned483 kr. pr. måned

Børnepenge sats 2021

Barnets alder til børneydelseSats for 2021
0 – 2 år4.629 kr. pr. kvartal
3 – 6 år3.666 kr. pr. kvartal
7 – 14 år2.883 kr. pr. kvartal
Barnets alder til ungeydelse
15 – 17 år961 kr. pr. måned

Opsummeret: Beregn dit børnebidrag i 2023

Børnebidrag er et månedligt bidrag, du som forælder kan modtage, hvis du bor sammen med dit barn, men ikke sammen med barnets anden forælder. Bidraget er tænkt som en økonomisk støtte og beløbet fastsættes på baggrund af en bidragssats, som justeres årligt.

I tillæg til børnebidraget, kan du også søge om enkeltstående bidrag til en række situationer som fødselsbidrag, dåbsbidrag og konfirmationsbidrag.

Du kan ikke modtage børnebidrag, hvis du bor sammen med barnets anden forælder. Her skal du i stedet se på børneydelsen, som udbetales til alle børnefamilier, herunder også samboende. Denne ydelse er tænkt som en hjælp til at dække nogle af de udgifter, der er forbundet med at have børn.

Hvad skal jeg betale i børnebidrag i 2023?
Børnebidrag består af et grundbeløb og et tillægsbeløb, som sammenlagt udgør normalbidraget. Normalbidraget er i 2023 sat til 1.500 kr. pr. måned.
Kan jeg få forhøjet børnebidrag?
Du kan få forhøjet din børnebidrag gennem et procenttillæg, hvis den betalende forælders indkomst overstiger årets indkomstbeløb. Indkomstbeløbet for 2023 er 560.000 kr.
Del på: